Regulamin

Regulamin Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Orlik 2012” w Skale, ul. Topolowa 25

 1. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 jest obiektem użyteczności publicznejprzeznaczony dla społeczności lokalnej. Służy do celów wypoczynkowych,rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.Administratorem boisk sportowych Orlik 2012 jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.
 2. Boiska są czynne przez cały tydzień w następujących terminach:
 3. Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej(w roku szkolnym, pod opieką nauczyciela):

– poniedziałek – piątek godz.: 8:00 – 15:00

 1. Boiska ogólnodostępne dla wszystkich chętnych:
 • Od marca do końca listopada:
  – poniedziałek – piątek godz. 15:00 – 22:00
  – sobota, niedziela i święta godz. 10:00 – 20:00
 • W miesiącach: grudzień, styczeń, luty:– godziny otwarcia uzależnione od warunków atmosferycznych
 • W miesiącu lipcu i sierpniu:
  – poniedziałek – piątek godz. 10:00 – 21:00
  – sobota – niedziela godz. 10.00 – 20.00
 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u pracownika obiektu lub animatora sportu.
 2. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się na boiskach koordynuje instruktor/animator sportu
  lub nauczyciel/opiekun grupy. Planowane przez animatora/instruktora sportu zajęciai zawody odbywają się wg harmonogramu tygodniowego, wywieszonegona obiekcie 1-go dnia każdego tygodnia.W przypadku złych warunkówatmosferycznych, technicznych lub innych, pracownik lub animator sportumoże zabronić korzystania z obiektu.
 4. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego strojui obuwia sportowego.Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi gumowymi koreczkami (tzw. „turfy”) oraz obuwie typu halowego, natomiastna boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się wyłącznie buty typu halowego.
 6. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosiodpowiedzialności.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikomi korzystania z boisk zgodnie
  z ichprzeznaczeniem zabrania się:
 9. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz lanek plastikowych
 10. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
  boisk, na przykład: rower, motorower, deskorolki, rolki, hulajnogi i innych
 11. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
 12. Ponad to zabrania się:
 13. palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz żucia gumy, przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
 14. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 15. przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
 16. przebywania osobom niepełnoletnim po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej, przebywaniai korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,
 17. wprowadzania zwierząt,
 18. korzystania z boisk bez zgody pracownika lub animatora sportu, wnoszenia materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego.
 19. Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich:
  W pierwszej kolejności kompleks sportowy dostępny jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skała, a w dalszej kolejności dla klubów sportowych. Kluby sportowe działające
  i funkcjonujące na terenie Gminy Skała mogą nieodpłatnie korzystać z obiektu do celów treningowych po uprzedniej rezerwacji terminu u pracownika obsługi. Każdy klub sportowy
  z terenu Gminy Skała może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności, harmonogram rezerwacji należy ustalić na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 20. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje pracownik obsługi/ animator sportu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagęna niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, wyłączyć z użytkowania obiekt w całości
  lub w części.
 21. W czasie zajęć uczniów Szkoły Podstawowej odpowiedzialność za wypadki powstałe
  w trakcie korzystania z obiektu oraz wszelkie uszkodzenia mienia ponosi opiekun grupy/nauczyciel prowadzący zajęcia.
 22. Uczestnicy zajęć i zawodów organizowanych i przeprowadzanych przez instruktora/animatora sportu we własnym zakresie powinni być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 23. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność prawną ponoszą osoby korzystające (w przypadku nieletnich, opiekunowie prawni).
 24. Na terenie całego obiektu oraz w jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
 25. Wszelkie skaleczenia, urazy, wypadki itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub pracownikom obiektu.
 26. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej. Korzystającyz obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności poleceń pracownika obsługi i/lub instruktora/animatora sportu.
 27. Wszelkie uwagi, skargi i wnioski należy kierować do Dyrektora Centrum Kultury, Sportu
  i Rekreacji w Skale: 32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42, tel. 12 389 10 91.