Regulamin

Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 jest obiektem użyteczności publicznej
przeznaczony dla społeczności lokalnej. Służy do celów wypoczynkowych,
rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego.
W imieniu Gminy Skała administratorem „Kompleksu boisk sportowych
ORLIK 2012” jest Administracja Szkół Gminy Skała
Boiska są czynne przez cały tydzień w następujących terminach:
Planowane zajęcia w roku szkolnym dla uczniów Szkoły Podstawowej:
poniedziałek – piątek godz: 8:00 – 15:00
Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
Od marca do końca listopada:
poniedziałek – piątek godz. 15:00 – 21:00
Sobota, niedziela i święta godz. 10:00 – 20:00
W miesiącach: grudzień, styczeń, luty obiekt jest nieczynny z wyjątkami
(wcześniejsza rezerwacja oraz sprzyjające warunki atmosferyczne).
W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram
korzystania z obiektu tj:
poniedziałek – piątek godz. 10:00 – 21:00
oraz sobota – niedziela godz. 10.00 – 20.00
Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora
sportu lub administratora. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
Zajęcia sportowe odbywające się na boiskach koordynuje instruktor sportu
lub nauczyciel/opiekun grupy. Planowane przez instruktora sportu zajęcia
i zawody odbywają się wg harmonogramu tygodniowego wywieszonego
na obiekcie 1 – szego dnia każdego tygodnia. W sytuacji złych warunków
atmosferycznych, technicznych lub innych instruktor sportu lub administrator
może zabronić korzystania z obiektu. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju
i obuwia sportowego – na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi gumowymi koreczkami (turfy) oraz obuwie typu halowego, natomiast
na boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się wyłącznie buty typu halowego.
Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi
odpowiedzialności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom
i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz lanek plastikowych;
wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boisk, na przykład: rower, motorower, deskorolki, rolki, hulajnogi i innych
niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, wchodzenia na ogrodzenie
i urządzenia sportowe
palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz żucia gumy, przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, przeszkadzania w zajęciach
lub grze, zakłócania porządku i używania słów wulgarnych przebywania osobom niepełnoletnim po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej, przebywania
i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia, wprowadzania zwierząt, korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu i administratora, wnoszenia
materiałów pirotechnicznych i ognia otwartego, Dostępność boisk dla klubów sportowych i zasady korzystania z nich:
W pierwszej kolejności kompleks sportowy dostępny jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skała a dopiero potem dla klubów sportowych. Kluby sportowe
działające i funkcjonujące na terenie Gminy Skała mogą nieodpłatnie korzystać z obiektu do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u instruktora sportu
lub administratora. Każdy klub sportowy z terenu Gminy Skała może korzystać z boiska na zasadach proporcjonalności, harmonogram rezerwacji należy ustalić
z instruktorem sportu lub administratorem na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z wcześniejszymi punktami korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu lub administrator, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę
na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, wyłączyć z użytkowania obiekt w całości lub w części. W czasie planowanych
zajęć Szkoły Podstawowej ponosi ona
odpowiedzialność za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
Uczestnicy zajęć i zawodów organizowanych i przeprowadzanych przez instruktora sportu we własnym zakresie powinni być ubezpieczeni i posiadać aktualne badania lekarskie, zgodne z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i
odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność prawną ponoszą osoby korzystające (w przypadku nieletnich
opiekunowie prawni). Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej. Korzystający
z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności
poleceń instruktora sportu i administratora.